فیلتر سرنگی چیست و چه کاربردی دارد

فیلتر سرنگی (syringe filter) چیست و چه کاربردی دارد؟

فیلترهای سرنگی معمولا برای حذف ذرات از یک نمونه مایع قبلی به منظور تجزیه و تحلیل جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات استفاده می شود.
فیلترهای سرنگی معمولاً از فیلترهای نوع غشایی اند که اندازه منفذ خاصی دارند. این فیلتر ها همچنین برای تصفیه گازها و برای از بین بردن باکتریها استفاده می شوند. از آنها در کاهش آسیب های مخدرهای غیر قانونی هم استفاده می کنند.

ادامه مطلب